Aksjeoverdragelser mellom nærstående/ ved arv

 

Hvordan gå frem for å få overført aksjer ved arv mellom nærstående

Aksjene i Indre Salten Energi AS ("ISE") er registrert i Verdipapirsentralen på en VPS-konto. Dersom den som arver aksjer ikke har en VPS-konto må det opprettes. Dette gjøres ved henvendelse til dennes bankforbindelse. Når det er opprettet en VPS-konto kan aksjene registreres på den opprettede kontoen.

 

For å få aksjene formelt overdratt må det sendes en melding til ISE (eller DNB som kontofører) om at aksjene skal overdras på bakgrunn av arv. Ofte er banken behjelpelig med anmodning om overførsel. Det er viktig at anmodningen sendes til ISE eller Verdipapirservice DNB Bank ASA.

  

For å få gjennomført en aksjeoverdragelse må følgende gjøres:

  • Benytt følgende skjema
  • Legg ved følgende dokumentasjon:
    • Kopi av legitimasjon fra begge parter
    • I tilfeller der det skal overdras fra dødsbo må kopi av skifteattest vedlegges. (Dersom det er flere arvinger som har overtatt ansvaret for boets forpliktelser må det foreligge fullmakt fra de andre arvingene, eller at skjema for anmodning om overførsel er underskrevet av samtlige arvinger og legitimasjon vedlagt.)