Kjøp og salg av aksjer

 

Hvordan går jeg frem for å selge mine aksjer?

Først må du finne noen som er interessert i å kjøpe aksjene, så bli enige om pris og deretter skrive en avtale. Følgende avtaleskjema benyttes. Begge parter signerer avtalen for så å sende denne sammen med godkjent kopi av legitimasjon til oss for videre behandling. Det presiseres at enhver kjøper må ha en VPS-konto. Denne opprettes ved henvendelse til kjøpers bankforbindelse.

 

Som nevnt i avtaleskjemaet er kjøper og selger gjort kjent med at det eksisterer forkjøpsrett på aksjene i selskapet, samt at erverv av aksjer krever samtykke fra selskapets styre. Selger er innforstått med at det ikke er anledning til å trekke seg fra salget dersom noen utøver sin forkjøpsrett.

 

Når selskapet har mottatt signert avtale om kjøp av aksjer har øvrige aksjonærer forkjøpsrett til aksjene, med en frist på 2 måneder for å melde krav. Vi legger ut informasjon om dette på våre hjemmesider så snart som mulig etter at vi har fått kjøpet til behandling og sender samtidig ut informasjon om til aksjonærer som ønsker å bli informert ved å være registrert på vår varslingsliste. 

  

Så snart forkjøpsrettsfristen er utløpt vil avklaring om aksjetildeling avklares. Dersom ingen melder krav om forkjøpsrett vil aksjene tilfalle kjøper. Salget skal deretter legges frem for styret for godkjenning. Når det er avklart vil den/de som får tilslag få melding fra selskapet med informasjon om oppgjør, med en oppgjørsfrist på senest 5 dager etter meldingen. Kjøpesummen overføres til selskapet. Selskapet overfører deretter oppgjøret til selger og aksjene overføres til erververs VPS-konto. Ny eier vil få melding når transaksjoner er gjennomført.