Likningsverdi

 

Aksjonærer i norske ikke-børsnoterte aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper formuesbeskattes for de aksjene de eier ved inntektsårets utgang.

 

Ved formuesbeskatningen av aksjonærene skal verdien av de aksjene som eies ved inntektsårets utgang, som hovedregel settes til 80 % av aksjenes andel av den skattemessige formuesverdien i selskapet ved inntektsårets begynnelse (1. januar i året forut for skattefastsettingsåret), jf. sktl. § 4-12 annet ledd. Ikke-børsnotert aksjeselskap skal fastsette verdien av selskapets aksjer ved utgangen av inntektsåret i sin skattemelding, jf. sktfvl. § 9-1. Aksjeverdien fremgår av skatteoppgjøret, jf. sktfvl. § 9-3.

 

Liknings-/formuesverdien for 2019 er kr 7,5561.