Vannkraft er miljøvennlig og helt uten utslipp og avfallsprodukter. Vannet blir en fornybar ressurs i sin evige syklus gjennom nedbør, vannmagasin, kraftstasjon og fordampning.

 

 

Vannkraft blir dermed en slags klimavennlig evighetsmaskin.

Vannkraft er en av de eldste og reneste formene vi har for fornybar energi, og en klimavennlig måte å fremstille energi på. Dette er fordi vannkraft gjør det mulig å lage elektrisitet uten fossile brensler som kull eller gass.

 

Norge - et vannkraftland

Landet vårt er spesielt godt egnet for å produsere vannkraft, fordi vi har mye nedbør, mange innsjøer og ikke minst mange fjell. Faktisk ligger ca. 40 % av landarealet i Norge over 600 moh. Høyde over havet er den viktigste faktoren for hvor mye potensiell energi vannet har, og hvor mye elektrisitet dette kan omformes til i et vannkraftanlegg.

De store, u-formede dalene våre som i sin tid ble formet av isbreer, utgjør naturlige vannmagasiner. Store nedbørsmengder og lave temperaturer gjør at lite vann fordamper, og vi kan dermed lagre vannet i magasiner som gir oss jevn tilgang til kraft.

Fra magasinene kan vi slippe vann ut i vannkraftverkene eller spare opp vann til senere energiproduksjon, alt ettersom hva man trenger.

 

Europas vannkraftland

Over halvparten av kapasiteten til Europas vannkraftmagasin ligger i Norge. Norsk vannkraft kan sees som et slags oppladbart batteri for hele Europa, og vi kan støtte fornybar energiproduksjon i våre naboland med våre magasiner.

 

Vannkraft og natur

Selv om vannkraftverk er miljøvennlige i drift, kan selve utbyggingen av verket bety inngrep og endringer som kan påvirke naturen. Det meste av vannkraftkapasiteten i Norge er imidlertid allerede utbygd, så nå handler oppgaven vår mest om å produsere enda mer kraft i vassdragene som er utbygd på en god og effektiv måte.

De fleste av vannkraftverkene våre er blitt bygget innerst i fjordene, for å utnytte energipotensialet i vannet best mulig.

 

Hvordan lager man energi av vann?

Her kan du følge vannets ferd fra en regnbyge og gjennom et vannkraftverk, der energien blir produsert og fraktet via kraftlinjer som sørger for elektrisiteten vi trenger.

Kraften fra vann starter med nedbør i form av regn eller snø. Vanndråpene treffer jorden og fanges opp av et vassdrag. På veien tilbake til innsjøen kan vannet få en voldsom fart og bevegelsesenergi, og det er denne energien vi utnytter når vi produserer vannkraft.

Vannkraft er en effektiv og miljøvennlig måte å forvandle energien som ligger i fallende vann til elektrisitet. Både topografi og klima har gjort Norge til et foregangsland for vannkraft; med mye nedbør, mange fjell og innsjøer kombinert med lave temperaturer og lite fordampning ligger alt til rette for å produsere vannkraft.

Vannfall finnes både i naturlig form og som konstruerte høydeforskjeller i form av for eksempel en demning.

Vannet blir ført ned i et vannmagasin, der det samles før det fortsetter i rør ned til selve kraftstasjonen. Vannmagasin kan lagre vannet over tid, eller tappe det ut til kraftstasjonen når strømmen skal produseres.

På kalde vinterdager når folk trenger mye strøm, kan vannmagasinet slippe ut mye vann så man får høy produksjon mens regnfulle sommerdager kan brukes til å samle opp vann i magasinene, og fungere som et slags oppladbart batteri.

Fra vannmagasinet sendes så vannet nedover i et rør til selve kraftstasjonen. Rørene har en svært bratt vinkel, slik at vannet oppnår full fart når det fosser nedover mot turbinene.


Vannet presses inn i dyser der de får et enormt trykk. Dette trykket slynger vannet med stor fart mot et turbinhjul, som driver rotoren i en generator rundt.

Generatoren er en stor dynamo som produserer selve elektrisiteten. Den elektriske strømmen dynamoen lager har en spenning på mellom 3.000 til 13.000 volt, og økes i transformatorer opp til 300.000 volt. Først da er strømmen klar til å sendes ut via nettet og til de tusen hjem.

På den andre siden av kraftstasjonen føres vannet ut i naturen igjen. Her fordampes det på nytt av solen, for senere å komme tilbake som regn eller snø. Slik kan vannet fortsette sitt evige kretsløp og forsyne oss med ren, fornybar energi.